Menjawab tuduhan Aldore Hamasiah; Tentang Perzinahan - Muslim Says

728x90 AdSpace

Trending
Saturday, March 31, 2012

Menjawab tuduhan Aldore Hamasiah; Tentang Perzinahan

Aldore Hamasiah
Dalam Quran Jelas2
TERTULIS :

1. Allah swt mengizinkan
perzinahan (Al Mu'minuun : 5-6 ;
Al Ma,aarij : 29-30)

2. Muslim boleh menzinahi mantan istri (yang telah
diceraikan)
(An Nuur : 31).

3. Prostitusi terselubung adalah
halal : Kawin Mutah (Al Ahzab :28).

4. Laki2 boleh pergi ketempat Pelacuran (An Nuur : 27-30).

5. Boleh membuat budak2 mereka menjadi PELACUR.
(An Nuur : 33).

6. Muslim boleh bercerai.
(Al Baqarah : 230, 235 / An Nisaa' :23 / Al Ahzab : 28, 49, 51 / Ath Thalaaq : 1) .
 ====================================================


jawab
23.5. dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,
23.6. kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki ; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.

menjaga kemaluan kepada wanita lain. Kecuali terhadap isteri isteri.

Apanya yang salah?? Kan sama Istri.

Hahhahaha domba bodoh!!

70.29. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya,
70.30. kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki , maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.

menjada kemaluan kepada wanita lain. Kecuali terhadap isteri isteri.

Apanya yang salah?? Kan sama Istri.

Hahhahaha domba bodoh!!

2. Muslim boleh menzinahi mantan istri (yang telah
diceraikan)
(An Nuur : 31).

24.31. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

mana nih ayat yang mengatakan boleh menzinahi mantan Isteri?? Ngga ada tuh.

Hahhahha domba bodoh!!!

3. Prostitusi terselubung adalah
halal : Kawin Mutah (Al Ahzab :28).

33.28. Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.

Pengertian Mut’ah
Mut’ah berasal dari kata tamattu’ yang berarti bersenang-senang atau menikmati. Adapun secara istilah mut’ah berarti seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan memberikan sejumlah harta tertentu dalam waktu tertentu, pernikahan ini akan berakhir sesuai dengan batas waktu yang telah di tentukan tanpa talak serta tanpa kewajiban memberi nafkah atau tempat tinggal dan tanpa adanya saling mewariri antara keduanya meninggal sebelum berakhirnya masa nikah mu’ah itu. (Fathul Bari 9/167, Syarah shahih muslim 3/554, Jami’ Ahkamin Nisa’ 3/169).

Mana nih ayat nya yang mengatakan Mut'ah Halal???

coba lihat ini ayat nya :

aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.<---Nabi menyuruh untuk menceraikan kok.

hahahhaa domba bodoh!!!

4. Laki2 boleh pergi ketempat Pelacuran (An Nuur : 27-30).

24.27. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.

24.28. Jika kamu tidak menemui seorangpun didalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu: "Kembali (saja)lah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

24.29. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.

24.30. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".

24.27. janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya.<---jangan bertamu kerumah orang dengan menyelonong aja, tanpa menyampaikan salam dan tanpa diketahui penghuni rumah tersebut.

24.28. Jika kamu tidak menemui seorangpun didalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin.<---jangan masuk seperti maling. Tanpa diizinkan tapi tetap masuk begitu saja.

Dan jika dikatakan kepadamu: "Kembali (saja)lah, maka hendaklah kamu kembali.<---kalau tidak diizinkan masuk dan diusir, maka pergilah.

24.29. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu,<---tiada berdosa memasuki sebuah kantor/tempat bekerja. Karena kantor bukan tempat untuk bertempat tinggal, dan didalam kantor tersebut kita bekerja. Berarti memang ada keperluan didalam nya.

24.30. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; <---menjaga kemaluan dari zina.

dari ayat ayat diatas tiada mengatakan tempat pelacuran kok.

Hahahahha domba bodoh!!

5. Boleh membuat budak2 mereka menjadi PELACUR.
(An Nuur : 33).

24.33." Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu). "

24.33. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya,<---menjaga kesucian dari zina.

sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. <---Allah akan memberikan rezeki

Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan.<---boleh menikahi budak. Tiada larangan.

Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran,<---mana pemaksaan untuk dijadikan pelacur.

hahhaha Domba bodoh!!!

6. Muslim boleh bercerai.
(Al Baqarah : 230, 235 / An Nisaa' :23 / Al Ahzab : 28, 49, 51 / Ath Thalaaq : 1) .

2.230. Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Yah memang benar Islam boleh bercerai.

2.235. Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf . Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

ayat ini bukan tentang perceraian tapi meminang.

Kok bodoh yah??

4.23. Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan ; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Pengharaman menikahi orang orang tertentu.

33.28. Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.

yah benar. Islam boleh bercerai.

33.49. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

yah benar. Islam boleh bercerai.

33.51. Kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki diantara mereka (isteri-isterimu) dan (boleh pula) menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Dan Allah mengetahui apa yang (tersimpan) dalam hatimu. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun .

yah benar. Islam boleh bercerai.

65.1. Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang . Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru .

yah benar. Islam boleh bercerai.
---------------------------------------------------------------------------------

apakah Kristen tidak bisa bercerai?

Markus 10:4
Jawab mereka: "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai."

Matius 5:31
Telah difirmankan juga: Siapa yang menceraikan isterinya harus memberi surat cerai kepadanya.

Matius 19:7
Kata mereka kepada-Nya: "Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan isterinya?"

1Korintus 7:11
Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan isterinya.

ternyata Kristen juga bisa cerai kok.

Kami sangat menghargai komentar pembaca sekalian, baik saran, kritik, bantahan dan lain sebagainya. 
Bagi pembaca yang ingin berkomentar silahkan untuk login dengan mengklik Login di Tombol Login komentar dan pilih akun yang ingin anda gunakan untuk Login, Bisa dengan Facebook, Twitter, Gmail dsb. 
 peraturan komentar: 
1. komentar pendek atau panjang tidak masalah, baik lebih dari satu kolom juga tidak apa-apa. 
2. komentar menggunakan bahasa indonesia dengan baik dan benar tidak berbelit-belit. 
3. tidak menggunakan kata-kata kotor, hujat atau caci maki
4. langsung pada topik permasalahan
Menjawab tuduhan Aldore Hamasiah; Tentang Perzinahan Reviewed by Muslim Say on 2:14 AM Rating: 5 Aldore Hamasiah Dalam Quran Jelas2 TERTULIS : 1. Allah swt mengizinkan perzinahan (Al Mu'minuun : 5-6 ; Al Ma,aarij : 29-30) 2. Musl...

No comments: