Alkitab Membolehkan Poligami - Muslim Says

728x90 AdSpace

Trending
Wednesday, July 4, 2012

Alkitab Membolehkan Poligami • Yesaya: 4

  4:1. Pada waktu itu tujuh orang perempuan akan memegang seorang laki-laki, serta berkata: "Kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri; hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami; ambillah aib yang ada pada kami!" 

 • imamat 25:44-45
  25:44 Tetapi budakmu laki-laki atau perempuan yang boleh kaumiliki adalah dari antara bangsa-bangsa yang di sekelilingmu; hanya dari antara merekalah kamu boleh membeli budak laki-laki dan perempuan. 25:45 Juga dari antara anak-anak pendatang yang tinggal di antaramu boleh kamu membelinya dan dari antara kaum mereka yang tinggal di antaramu, yang dilahirkan di negerimu. Orang-orang itu boleh menjadi milikmu.

 • Imamat: 19

  19:20 Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan seorang perempuan, yakni seorang budak perempuan yang ada di bawah kuasa laki-laki lain, tetapi yang tidak pernah ditebus dan tidak juga diberi surat tanda merdeka, maka perbuatan itu haruslah dihukum; tetapi janganlah keduanya dihukum mati, karena perempuan itu belum dimerdekakan.

 • keluaran 21:10

  21:10 Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya dan persetubuhan dengan dia.
 • Kejadian: 30

  30:3 Kata Rahel: "Ini Bilha, budakku perempuan, hampirilah dia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia akupun mempunyai keturunan." 
  30:4 Maka diberikannyalah Bilha, budaknya itu, kepada Yakub menjadi isterinya dan Yakub menghampiri budak itu.

  30:9 Ketika dilihat Lea, bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnyalah Zilpa, budaknya perempuan, dan diberikannya kepada Yakub menjadi isterinya. 
  30:10 Dan Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub

 • Ajaran nikah Mut'ah dalam Bibel

  Keluaran: 21

  21:7 Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak lelaki keluar. 
  21:8 Jika perempuan itu tidak disukai tuannya, yang telah menyediakannya bagi dirinya sendiri, maka haruslah tuannya itu mengizinkan ia ditebus; tuannya itu tidak berhak untuk menjualnya kepada bangsa asing, karena ia memungkiri janjinya kepada perempuan itu. 

 • Kejadian: 25
  25:5 Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, 25:6 tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya ia memberikan pemberian; kemudian ia menyuruh mereka--masih pada waktu ia hidup--meninggalkan Ishak, anaknya, dan pergi ke sebelah timur, ke Tanah Timur.
  kejadian 25:(6) But to the sons of his concubines [Hagar and Keturah] Abraham gave gifts, and while he was still living he sent them to the east country, away from Isaac his son [of promise].

 • I Tawarikh: 1

  1:32 Keturunan Ketura, gundik Abraham: perempuan itu melahirkan Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isybak dan Suah. Anak-anak Yoksan ialah Syeba dan Dedan.
 • Kejadian: 36
  36:12 Timna adalah gundik Elifas anak Esau; ia melahirkan Amalek bagi Elifas. Itulah cucu-cucu Ada isteri Esau.

 • Hakim hakim: 8

  8:31 juga gundiknya yang tinggal di Sikhem melahirkan seorang anak laki-laki baginya, lalu ia memberikan nama Abimelekh kepada anak itu.
 • kejadian 16:3
  16:3 Jadi Sarai, isteri Abram itu, mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, --yakni ketika Abram telah sepuluh tahun tinggal di tanah Kanaan--,lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi isterinya.

 • kejadian 20:14
  20:14. Kemudian Abimelekh mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham; Sara, isteri Abraham, juga dikembalikannya kepadanya.

 • kejadian 20:17
  20:17 Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelekh dan isterinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak.

 • kejadian 25:1-6
  25:1. Abraham mengambil pula seorang isteri, namanya Ketura. 25:2 Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isybak dan Suah. 25:3 Yoksan memperanakkan Syeba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letush dan orang Leum. 25:4 Anak-anak Midian ialah Efa, Efer, Henokh, Abida dan Eldaa. Itulah semuanya keturunan Ketura. 25:5 Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, 25:6 tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya ia memberikan pemberian; kemudian ia menyuruh mereka--masih pada waktu ia hidup--meninggalkan Ishak, anaknya, dan pergi ke sebelah timur, ke Tanah Timur.

 • kejadian 24:34-35
  24:34 Lalu berkatalah ia: "Aku ini hamba Abraham. 24:35 TUHAN sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya; TUHAN telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai.

 • kejadian 29:24
  29:24 Lagipula Laban memberikan Zilpa, budaknya perempuan, kepada Lea, anaknya itu, menjadi budaknya.

 • kejadian 30:43
  30:43 Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai.

 • kejadian 32:22
  32:22 Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua isterinya, kedua budaknya perempuan dan kesebelas anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok.

 • kejadian 24:16-51
  24:16 Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki; ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik.
  24:35 TUHAN sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya; TUHAN telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai.
  24:47 Sesudah itu aku bertanya kepadanya: Anak siapakah engkau? Jawabnya: Ayahku Betuel anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. 24:48 Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah TUHAN, serta memuji TUHAN, Allah tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. 24:49 Jadi sekarang, apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku; dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri." 24:50 Lalu Laban dan Betuel menjawab: "Semuanya ini datangnya dari TUHAN; kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. 24:51 Lihat, Ribka ada di depanmu, bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi isteri anak tuanmu, seperti yang difirmankan TUHAN."

 • 1 tawarikh 14:3
  14:3 Daud mengambil lagi beberapa isteri di Yerusalem, dan ia memperanakkan lagi anak-anak lelaki dan perempuan.

 • ulangan 21:15-16
  21:15. "Apabila seorang mempunyai dua orang isteri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik isteri yang dicintai maupun isteri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari isteri yang tidak dicintai, 21:16 maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari isteri yang dicintai merugikan anak dari isteri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung.

 • 2 tawarikh 11:21
  11:21 Rehabeam mencintai Maakha, anak Absalom itu, lebih dari pada semua isteri dan gundiknya--ia mengambil delapan belas isteri dan enam puluh gundik dan memperanakkan dua puluh delapan anak laki-laki dan enam puluh anak perempuan.

 • 2 samuel 5:13

  5:13 Daud mengambil lagi beberapa gundik dan isteri dari Yerusalem, setelah ia datang dari Hebron dan bagi Daud masih lahir lagi anak-anak lelaki dan perempuan. 
 • I Tawarikh: 3

  3:9 Semuanya itu anak-anak Daud, belum terhitung anak-anak dari gundik-gundik. Tamar ialah saudara perempuan mereka.

 • I Tawarikh: 7

  7:14 Keturunan Manasye ialah Asriel yang dilahirkan oleh gundiknya, perempuan Aram itu; perempuan ini melahirkan Makhir, bapa Gilead. 

 • 1 raja-raja 11:1-3
  11:1. Adapun raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon dan Het, 11:2 padahal tentang bangsa-bangsa itu TUHAN telah berfirman kepada orang Israel: "Janganlah kamu bergaul dengan mereka dan merekapun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. 11:3 Ia mempunyai tujuh ratus isteri dari kaum bangsawan dan tiga ratus gundik; isteri-isterinya itu menarik hatinya dari pada TUHAN.
 • matius 19:1-12 (the polygamy verse)
  19:1. Setelah Yesus selesai dengan pengajaran-Nya itu, berangkatlah Ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. 19:2 Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan Iapun menyembuhkan mereka di sana. 19:3. Maka datanglah orang-orang Farisi kepada-Nya untuk mencobai Dia. Mereka bertanya: "Apakah diperbolehkan orang menceraikan isterinya dengan alasan apa saja?" 19:4 Jawab Yesus: "Tidakkah kamu baca, bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? 19:5 Dan firman-Nya: Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. 19:6 Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia." 19:7 Kata mereka kepada-Nya: "Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan isterinya?" 19:8 Kata Yesus kepada mereka: "Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan isterimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. 19:9 Tetapi Aku berkata kepadamu: Barangsiapa menceraikan isterinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah." 19:10 Murid-murid itu berkata kepada-Nya: "Jika demikian halnya hubungan antara suami dan isteri, lebih baik jangan kawin." 19:11 Akan tetapi Ia berkata kepada mereka:"Tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. 19:12 Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena Kerajaan Sorga. Siapa yang dapat mengerti hendaklah ia mengerti."

 • matius 22:23-28 (the polygamy verse)
  22:23. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki, yang berpendapat, bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepada-Nya: 22:24 "Guru, Musa mengatakan, bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan isterinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. 22:25 Tetapi di antara kami ada tujuh orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan isterinya itu bagi saudaranya. 22:26 Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. 22:27 Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itupun mati. 22:28 Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristerikan dia."

Mengikuti hukum Musa:

 • ulangan 25:5 (musa's polygamy verse)
  25:5. "Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang dari pada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah isteri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya; saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi isterinya dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar.

 • matius 25:1-13 (the parable of Jesus)
  25:1. "Pada waktu itu hal Kerajaan Sorga seumpama sepuluh gadis, yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 25:2 Lima di antaranya bodoh dan lima bijaksana. 25:3 Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak, 25:4 sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. 25:5 Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. 25:6 Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru: Mempelai datang! Songsonglah dia! 25:7 Gadis-gadis itupun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. 25:8 Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana: Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. 25:9 Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu: Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. 25:10 Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. 25:11 Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata: Tuan, tuan, bukakanlah kami pintu! 25:12 Tetapi ia menjawab: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. 25:13 Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya."
Secara prinsip poligami dan budak adalah menjadi bagian tradisi orang-orang pada jaman dahulu. Bahkan para kafirin seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Syu'bah dan lainnya juga karena punya isteri lebih dari satu. Demikian juga para raja dari Inggris, Spanyol, Portugal, Belanda pada jaman dahulu dan lainnya yang juga berpoligami.
"Poligami dengan sepengetahuan Dewan Gereja itu berjalan sampai abad ke-17." (Waternak)
"Sebelum Islam datang, wanita diperjualbelikan dan digadaikan bahkan dipinjamkan. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan khusus yang dikeluarkan oleh gereja dan berjalan sampai pertengahan abad 11 M." (Harbert Sebenser)


Moses
Penned the Pentateuch, Torah, Genesis through Deuteronomy (which includes authoring the passages of Genesis chapters 2 through 3, Genesis 2:24, Exodus 21:10, Deuteronomy 21:15, etc.).

2 Wives, Zipporah and the Ethiopian Woman

"And Moses was content to dwell with the man: and he gave Moses Zipporah his daughter." Exodus 2:21. (See also Exodus 18:1-6.)
"And Miriam and Aaron spake against Moses because of the Ethiopian woman whom he had married: for he had married an Ethiopian woman." Numbers 12:1


Polygamy is in the Bible. Polygamy is found throughout history. These facts prove that marriage's definition includes plural marriage. Polygyny is a far older traditional marriage than anti-polygamy. http://www.truthbearer.org/ 


POLYGAMY HAS BEEN PRACTICED BY MANKIND FOR THOUSANDS OF YEARS. Many of the ancient Israelites were polygamous. Some having hundreds of wives. King Solomon (Sulaymaan) alayhis Salaam is said to have had seven hundred wives and three hundred concubines. David (Daawood) alayhis Salaam had ninety nine and Jacob (Ya'qoob) alayhis Salaam had four. Advice given by some Jewish wise men state that no man should marry more than four wives. No early society put any restrictions on the number of wives or put any conditions about how they were to be treated. Jesus (’Eesaa) alayhis Salaam was not known to have spoken against polygamy. As recent as the 17th century, polygamy was practiced and accepted by the Christian Church. The Mormons (The Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints) has allowed and practiced polygamy in the United States.
Monogamy was introduced into Christianity at the time of Paul when many revisions took place in Christianity. This was done in order for the Church to conform to the Greco-Roman culture where men were monogamous but owned many slaves who were free for them to use: in other words, unrestricted polygamy.
Early Christians invented that women were "full of sin" and man was better off to "never marry" Since this would be the end of mankind these same people compromised and said, "Marry only one."
In the American society many times when relations are strained, the husband simply deserts his wife. Then he cohabits with a prostitute or other immoral woman without marriage. Actually there are three kinds of polygamy practiced in western societies: Serial polygamy, that is, marriage, divorce, marriage, divorce and so on any number of times. A man married to one woman but having and supporting one or more mistresses. An unmarried man having a number of mistresses. Islaam condones, but discourages, the first and forbids the other two.
Wars cause the number of women to greatly exceed the number of men. In a monogamous society these women, left without husbands or support, resort to prostitution, illicit relationships with married men resulting in illegitimate children with no responsibility on the part of the father, or lonely spinsterhood, or widowhood.
Some western men take the position that monogamy protect the rights of women. But are these men really concerned about the rights of women? The society has so many practices which exploit and suppress women, leading to women's liberation movements from the suffragettes of the early twentieth century to the feminist of today


Budak [haag] 


Budak.
(1) Di dalam PL. Di Isr. para tawanan perang bukan Isr. dijual sebagai ~B (Bil 31:9; Ul 21:10)

(2) Di dalam PB. Pada zaman hidup Yesus perbudakan merupakan sebuah masalah yang biasa (bdk.: para ~B di dalam perumpamaan-perumpamaanNya: Mat 24:45-51; Luk 12:42-48 dan lain-lain). Yesus tidak menuntut dihilangkannya perbudakan itu


lukas 12:47


Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya (termasuk ngesex dgn tuannya)tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannyaia akan menerima banyak pukulan.


Sahih Bukhari Volume 3, Book 50, Number 891: (kutipan)
Narrated Az-Zuhri: Urwa said, "Aisha told me that Allah's Apostle used to examine the women emigrants. We have been told also that when Allah revealed the order that the Muslims should return to the pagans what they had spent on their wives who emigrated (after embracing Islam) and that the Mushriks should not. keep unbelieving women as their wives, 'Umar divorced two of his wives, Qariba, the daughter of Abu Urhaiya and the daughter of Jarwal Al-Khuza'i. Later on Mu'awlya married Qariba and Abu Jahm married the other."

Sahih Muslim Book 12, Number 2268: 
Narrated Uthman ibn Affan: 
Rabah said: My people married me to a Roman slave-girl of theirs. I had intercourse with her, and she gave birth to a black (male) child like me. I named it Abdullah. I again had intercourse with her, and she gave birth to a black (male) child like me. I named it Ubaydullah. Then a Roman slave of my people, called Yuhannah, incited her, and spoke to her in his own unintelligible language. She gave birth to a son like a chameleon (red). I asked her: What is this? She replied: This belongs to Yuhannah. We then brought the case to Uthman (for a decision). I think Mahdi said these words. He inquired from both of them, and they acknowledged (the facts). He then said to them: Do you agree that I take the decision about you, which the Apostle of Allah (peace_be_upon_him) had taken? The Apostle of Allah (peace_be_upon_him) decided that the child was to attributed to the one on whose bed it was born. And I think he said: He flogged her and flogged him, for they were slaves.

Ghilan bin Salamah Al-Tsaqafi masuk Islam, dan dia mempunyai sepuluh istri. Maka Rasulullah SAW menyuruhnya memilih empat di antara sepuluh, dan menceraikan selebihnya. (HR. Ibnu Hibban)
Adapun Islam tetap melestarikan tradisi poligami yang diamalkan oleh nabi-nabi dan peradaban terdahulu karena poligami menyangkut fitrah dan kultur manusia, yaitu untuk menyelamatkan (solusi alternatif) jika terdapat hasrat laki-laki yang secara alami memiliki hormonal (libido) adrenalin lebih besar (hypersex) daripada wanita sehingga dikuatirkan jatuh kedalam zina (soal kemudian dia tetap zina meski berpoligami berarti orang tersebut telah melampaui batas), untuk mengatasi istri yang mandul atau cacat sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya untuk memperoleh keturunan dalam keluarga dan sebagai pertolongan bagi wanita-wanita (misal populasi wanita yang lebih banyak), mualaf-mualaf semisal wanita-wanita dan janda-janda yang krisis 'tidak pernah didatangi lagi' oleh laki-laki. 


HUKUM POLIGAMI


Syaikh bin Baz mengatakan [Majalah Al-Balagh, edisi 1028 Fatwa Ibnu Baz] :
Berpoligami itu hukumnya sunnah bagi yang mampu, karena firmanNya “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamaa kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi ; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” [An-Nisa : 3]

Dan praktek Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam itu sendiri, dimana beliau mengawini sembilan wanita dan dengan mereka Allah memberikan manfaat besar bagi ummat ini. Yang demikian itu (sembilan istri) adalah khusus bagi beliau, sedang selain beliau dibolehkan berpoligami tidak lebih dari empat istri. Berpoligami itu mengandung banyak maslahat yang sangat besar bagi kaum laki-laki, kaum wanita dan Ummat Islam secara keseluruhan. Sebab, dengan berpoligami dapat dicapai oleh semua pihak, tunduknya pandangan (ghaddul bashar), terpeliharanya kehormatan, keturunan yang banyak, lelaki dapat berbuat banyak untuk kemaslahatan dan kebaikan para istri dan melindungi mereka dari berbagai faktor penyebab keburukan dan penyimpangan.

Tetapi orang yang tidak mampu berpoligami dan takut kalau tidak dapat berlaku adil, maka hendaknya cukup kawin dengan satu istri saja, karena Allah berfirman “Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja”. [An-Nisa : 3] 


Semua waktu muslim yang ikhlash adalah ibadah sehingga sebenarnya poligamipun merupakan saluran/outlet yang tepat untuk memperbanyak anak dan ini berarti "melancarkan program/kehendak" Allah SWT agar manusia beranak pinak di dunia dan melepas roh-roh manusia di alam roh agar dapat turun ke dunia dan mereka dapat bertasbih kepadaNya. 


Kejadian: 1

1:28 Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: "Beranakcuculah dan bertambah banyakpenuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi.

Sahih Bukhari Volume 1, Book 3, Number 125:
Narrated Abu Musa: 
A man came to the Prophet and asked, "O Allah's Apostle! What kind of fighting is in Allah's cause? (I ask this), for some of us fight because of being enraged and angry and some for the sake of his pride and haughtiness." The Prophet raised his head (as the questioner was standing) and said, "He who fights so that Allah's Word (Islam) should be superior, then he fights in Allah's cause." 

Nikahlah kalian dengan perempuan yang memberikan banyak anak dan banyak kasih sayangnya. Karena aku akan membanggakan banyaknya jumlah umatku kepada para Nabi lainnya di hari kiamat nanti”. (HR. Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban) 

"Kawinlah kalian karena aku akan membanggakan banyaknya umatku dengan keberadaan kalian. Dan, janganlah seperti pastur Kristen (yang tidak kawin)". (HR. Al Baihaqi, dari Abu Umamah)

`Abdullah bin `Abbas juga mengatakan: "Menikahlah! Sesungguhnya sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak isterinya" 


Sehingga Islam memasukkan poligami sebagai salah satu pokok ajaran akan tetapi juga memiliki aturan-aturan tertentu dan tidak diharuskan atau memberatkan kepada umat manusia sehingga orang dapat berpikir dua kali untuk melakukan poligami... (Catatan: banyak muslimah yang ternyata mau di poligami).

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. 4:129)
Kami sangat menghargai komentar pembaca sekalian, baik saran, kritik, bantahan dan lain sebagainya. 
Bagi pembaca yang ingin berkomentar silahkan untuk login dengan mengklik Login di Tombol Login komentar dan pilih akun yang ingin anda gunakan untuk Login, Bisa dengan Facebook, Twitter, Gmail dsb. 
 peraturan komentar: 
1. komentar pendek atau panjang tidak masalah, baik lebih dari satu kolom juga tidak apa-apa. 
2. komentar menggunakan bahasa indonesia dengan baik dan benar tidak berbelit-belit. 
3. tidak menggunakan kata-kata kotor, hujat atau caci maki
4. langsung pada topik permasalahan
Alkitab Membolehkan Poligami Reviewed by Muslim Say on 7:00 PM Rating: 5 Yesaya: 4 4:1.  Pada waktu itu tujuh orang perempuan akan memegang seorang laki-laki , serta berkata: "Kami akan menanggung makanan ...

No comments: