Asbabun Nuzul Surat An-Nisa 4:47 - Muslim Says

728x90 AdSpace

Trending
Friday, November 1, 2013

Asbabun Nuzul Surat An-Nisa 4:47

 
Asbâbun Nuzûl Surat an-Nisâ’ (4), Ayat: 47
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولا (٤٧)
47. Hai orang-orang yang telah diberi al-Kitâb, berimanlah kamu kepada apa yang telah Kami turunkan (yaitu al-Quran) yang membenarkan (Kitâb Taurat) yang ada padamu sebelum Kami mengubah muka (mu), lalu Kami putarkan ke belakang[1] atau Kami kutuk mereka sebagaimana Kami telah mengutuk orang-orang (yang berbuat maksiat) pada hari Sabtu[2]. Dan ketetapan Allah pasti berlaku.Imâm Jalâluddîn as-Suyûthî mengeluarkan dalam Lubâb an-Nuqûli fî Asbâb an-Nuzûlinya (Juz. 5, 4/an-Nisâ’) dengan menisbahkan kepada Ibnu Ishâq dalam Tafsîr Ibn Ishâqnya:
“Dikemukakan oleh Ibnu Ishâq yang bersumber dari ‘Abdullâh bin ‘Abbâs. ‘Abdullâh bin ‘Abbâs berkata: “Rasûlullâh SAW. berbicara dengan para pemimpin Pendeta Yâhudî, di antara mereka ialah ‘Abdullâh bin Shuria dan Ka’b bin Usaid, lalu sabda beliau SAW: “Wahai kaum Yâhudî, bertaqwalah kepada Allah dan masuklah Islam. Maka demi Allah, sesungguhnya kalian (para pemimpin Pendeta Yâhudî) tentu mengetahui, bahwa apa yang saya (Nabi SAW.) sampaikan kepada kalian (para pemimpin Pendeta Yâhudî) adalah benar”. Maka berkatalah mereka (para pemimpin Pendeta Yâhudî): “Kami (para pemimpin Pendeta Yâhudî) tidak mengetahui hal tersebut, wahai Muhammad!”. Maka Allah SWT. menurunkan Ayat (Ayat: 47, Surat an-Nisâ’):
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولا (٤٧)
47. Hai orang-orang yang telah diberi al-Kitâb, berimanlah kamu kepada apa yang telah Kami turunkan (yaitu al-Quran) yang membenarkan (Kitâb Taurat) yang ada padamu sebelum Kami mengubah muka (mu), lalu Kami putarkan ke belakang atau Kami kutuk mereka sebagaimana Kami telah mengutuk orang-orang (yang berbuat maksiat) pada hari Sabtu. Dan ketetapan Allah pasti berlaku”.

KETERANGAN dan PENJELASAN:
Kata Imâm Jalâluddîn as-Suyûthî: “Hadis yang ia keluarkan di atas berkualitas hasan”.
Atsar[3] ‘Abdullâh bin ‘Abbâs di atas digolongkan Mawqûf li hukmi Marfu’, maksudnya: hadis Mawqûf[4] yang dihukumi Marfu’[5]. Karena para Muhadditsîn[6] telah bersepakat bahwa: “Ada beberapa macam Mawqûf yang dihukumi Marfu’, dan salah satunya yaitu: penafsiran para Sahabat yang berkaitan dengan sebab turunnya (asbâb an-nuzûl) suatu ayat”.
Sebagaimana penjelasan para Muhadditsîn tersebut, maka Atsar ‘Abdullâh bin ‘Abbâs di atas tergolong hadis Mawqûf yang dihukumi Marfu’ oleh para Muhadditsîn, sehingga (hadis ‘Abdullâh bin ‘Abbâs di atas) dapat dijadikan sebagai hujjah (pedoman/landasan) dalam hukum Syara’ (Islam).

 


BIBLIOGRAFI

Lubâb an-Nuqûli fî Asbâb an-Nuzûli (as-Suyûthî/Imâm Jalâluddîn as-Suyûthî).
Tafsîr Ibn Ishâq (Ibnu Ishâq/Muhammad bin Ishâq).

[1] Menurut kebanyakan mufassirîn, maksudnya ialah: mengubah muka mereka lalu diputar kebelakang sebagai penghinaan. Dan juga ada yang menafsirkan: “Sebelum Kami butakan mata hatimu dari kebenaran”.
[2] Lihat Surat al-Baqarah, Ayat: 65 dan Surat al-A'râf, Ayat: 163.
[3] Atsar adalah: sesuatu yang disandarkan kepada Sahabat dan Tâbi’în, baik berupa perkataan dan perbuatan.
[4] Hadis Mawqûf yaitu: sesuatu yang disandarkan kepada Sahabat, baik berupa perkataan, perbuatan dan persetujuan; baik bersambung sanadnya ataupun terputus sanadnya.
[5] Marfu’ maksudnya: terangkatnya derajat hadis hingga ke Nabi SAW.
[6] Muhadditsîn yaitu: Orang yang hafal matan-matan hadis, mengetahui gharîb serta faqîh, hafal sanad, mengetahui ihwal para perawi, dapat membedakan atara yang shahîh dengan yang dha’îf, seorang penghimpun buku, penulis, pendengar, pencari sanad-sanad hadis, dan mengetahui sanad yang terpendek dari padanya. Contoh para Muhadditsîn: Imâm Mâlik, Imâm Syâfi’î, Imâm Ahmad bin Hanbal, Imâm Bukhârî, Imâm Muslim, at-Tirmidzî, Abû Dâwûd, an-Nasâ-î, Ibnu Mâjah, Ibnu Khuzaymah, Ibnu Hibbân, dan sebagainya.
Asbabun Nuzul Surat An-Nisa 4:47 Reviewed by Muslim Say on 11:48 PM Rating: 5   Asbâbun Nuzûl Surat an-Nisâ’ (4), Ayat: 47 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَ...

No comments: